Get Adobe Flash player

2256

พลตรี  กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

 11111

พันเอก  วิสูตร   เอี่ยมเรือง

ผู้อำนวยการ กองการสัตว์

และเกษตรกรรมที่ ๒ 

กรมการสัตว์ทหารบก 

Login Form

 พันเอกพระพหลหาญศึก (ดิส โยธิน)

พ.ศ.๒๔๕๗ นายพลเอกกรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ซึ่งดำรงตำแหน่ง จเรทหารบกได้ดำรัสจัดตั้ง “กองผสมสัตว์” ขึ้น เรียกชื่อหน่วยว่า “กองผสมสัตว์หัวสระ” มีตั้งที่ ตำบลหัวสระ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ตั้งปกติ โดยมี พันเอกพระพหลหาญศึก เป็นหัวหน้ากองผสมสัตว์หัวสระ

 

 

พ.ศ.๒๔๖๐ ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยมาอยู่ที่ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปรับการจัดหน่วยเป็น กองเสบียงสัตว์จันทึก โดยมีภารกิจและหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์,ผสมสัตว์และผลิตเสบียงสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๕ ปรับการจัดหน่วย เป็น แผนกเสบียงสัตว์จันทึก ขึ้นตรงกับกองการเสบียงสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

 

  พ.ศ.๒๔๙๕ ปรับการจัดหน่วย เป็น แผนกเสบียงสัตว์จันทึก ขึ้นตรงกับกองการเสบียงสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก   พ.ศ.๒๕๐๘ ปรับการจัดหน่วยเป็น แผนกเสบียงสัตว์ที่ ๑ ขึ้นกับ กองการเสบียงสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก   พ.ศ.๒๕๑๑ แผนกเสบียงสัตว์ที่ ๑ ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปอยู่ที่ บ้านแก่งหีบ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   พ.ศ.๒๕๒๑ แผนกเสบียงสัตว์ที่ ๓ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ในบริเวณ พื้นที่ของแผนกเสบียงสัตว์ที่ ๑ ที่ บ้านป่าไผ่ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันได้แปรสภาพหน่วยเป็นแผนก อาหารสัตว์เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก  

 

พ.ศ.๒๕๒๘ กองทัพบกได้ออกคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับที่ ๓๘/๒๘ ลง ๑๓ ก.พ.๒๘ แก้ไขอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๓๔๐๐ ปรับหน่วยกรมการสัตว์ทหารบกขึ้นใหม่ โดยยุบ กองการเสบียงสัตว์ และกองการผสมสัตว์ จัดตั้งเป็น กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑, ๒ และ ๓ ขึ้นตรงต่อ กรมการสัตว์ทหารบก สำหรับแผนกเสบียงสัตว์ที่ ๑, แผนกเสบียงสัตว์ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา, แผนกผสมสัตว์ที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น, สถานีพ่อม้าที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา และสถานีพ่อม้าที่ ๓ จังหวัดร้อยเอ็ด ถูกปรับให้เป็นหน่วยในอัตราการจัดของ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก ซึ่งมีที่ตั้ง กองบังคับการ อยู่ที่บ้านเลขที่ ๖๓๑ หมู่ ๔ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   พ.ศ.๒๕๔๙ กองทัพบกได้ออกคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๒๒/๔๙ ลง ๒๕ เม.ย.๔๙ แก้ไขอัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๒)

 

พ.ศ.๒๕๕๒ ตามอนุมัติท้ายหนังสือ กบ.ทบ. ลับ ด่วนมาก ที่ กห๐๔๐๔/๑๓๑๘ ลง ๔ เม.ย.๔๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนที่ตั้งปกติถาวรหน่วยทางการส่งกำลังบำรุง บก.กสษ.๒ กส.ทบ., ผสบ. กสษ.๒ กส.ทบ., ผบร.กสษ.๒ กส.ทบ., ผกษ.๒ กส.ทบ.และ รพ.สัตว์กสษ.๒ กส.ทบ. จากเดิม บ.แก่งหีบ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.น.ม. เป็น บ้านเขาเสด็จ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.น.ม. เมื่อ ๔ ต.ค.๒๕๕๒ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก จึงได้ถือเอาวันที่ ๑๓ ก.พ. ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย